گروه موسیقی بارامانت

بارامانت گروه چند رسانه ای ست که در زمینه ھای موسیقی، ویدئوآرت و پرفورمنس با اجراھایی در ایران و خارج از
آن در حال فعالیت است.

  اعضای گروه : 


ھامد بابائي: آھنگساز، گیتاریست و بنیانگذار
امیرخوش حرف: گیتاریست
کیوان موسوی: درامر
امیر پورمند: عکاس
حسن شیدایی: ویدئو آرتیست


  فعالیت ھا:  


رونمایی آلبوم موسیقی »ھومرگ« و نمایش ویدئو آرت در پلتفرم داربست، گالری محسن، تھران ١٣٩٨
اجرای موسیقی و پرفورمنس با عنوان » وارونگی« در پلتفرم روبھ رو، عمارت روبه رو، تھران ١٣٩٧
اجرای پرفورمنس در پلتفرم داربست با عنوان » ددروم«، گالری محسن، تھران ١٣٩٧
نمایش ویدیو آرت، »پروژه بارامانت«، با نام »شتاتوس« در گالری گاک، شھر برمن، آلمان ٢٠١٨
اجرای پرفورمنس در پلتفرم داربست، گالری محسن، تھران ١٣٩۶
نمایش ویدیو آرت با نام »گانتلوپ« و اجرای موسیقی در انجمن فرھنگی اتریش، تھران ١٣٩۶
نمایش ویدیو آرت، »پروژه بارامانت«، با نام »گانتلوپ« در دانشگاه ھنر شھر برمن، آلمان ٢٠١٧
 قطعه»گانتلوپ« برای ویدیو آرتی به نام »دست نیافتنی« که در موزه ی وزربورگ شھر برمن آلمان به
مدت سه ماه اکران شد. ٢٠١٧
قطعه »سلوگن« برای فیلم »آزاد در زندان« که در فستیوال »دستگاه« در شھر ھانوفر آلمان سال ٢٠١۶و در
نمایشگاه شھر لرش آلمان در سال ٢٠١۵اکران شده است.
نشست تخصصی با عنوان »بارامانت تجربه ای در تعامل موزیک راک و مخاطب عام« در نشر ھنوز، تھران
١٣٩۶
پرفورمنس و اجرای موسیقی در تئاتر مستقل تھران ١٣٩۵
نمایش ویدیوآرت و اجرای موسیقی در تئاتر مستقل تھران ١٣٩۵
اجرای موسیقی »بارامانت« در تالار فارابی دانشگاه ھنر، تھران ١٣

آلبوم تصاویر
آلبوم های گروه موسیقی بارامانت
ویدیوهای گروه موسیقی بارامانت
سایر گروه ها
راک

راک فورت

راک فورت

بیشتر

گروه

گروه موسیقی ورطه

پراگرسیو راک

بیشتر

گروه

گروه موسیقی پیکلاویه

راک

بیشتر

دیدگاه شما