معرفی گروه های راک،متال و موسیقی های تلفیقی

Devin Townsend

دوین تاونسند ( )Devin Townsendیکی از هنرمندانی است که شاید اسم او را، کمتر شنیده باشید. اولین بار اسمش را در مصاحبهیگیتاریست " ، Peripheryمارک هولوکامپ" و با اسم گروهی به نام  Strapping Young Ladشنیدم. کمی قبلتر در یوتیوب، ویدیوی یکدرامر  Session Playerرا دیده بودم که برای فردی با این نام در آلبوم جدیدش درامز  2یا  3قطعه را ضبط کرده بود. وقتی ویدیوهای اجراهایاین گروه " "Strapping Young Ladرا در یوتیوب دیدم، خواننده را شناختم. عکسهایش را زیاد دیده بودم، آدمی که از وسط سرش موهایششروع شده بود و در کمال تعجب موهای بلندی داشت. اولین بار که استیکرهای این آدم را در تلگرام دیده بودم، فکر میکردم یک دانشمند است.چند روز قبلش هم راجب خوانندهی گروه در اینستاگرام مایک پورتنوی (دارمر اسبق  Dream Theaterو حال حاضر The ،Flying ColorsNeal Morse Bandو  )Sons of Apolloمطلبی را خوانده بودم. در همان روزها بود که دوستم یک ترک از گروهی به اسم DevinTownsend Projectبرایم فرستاده بود، یک اجرای زنده با ارکستر و قطعهای به نام  .Deadheadوکال این قطعه با آن وکالی که درStrapping Young Ladشنیده بودم خیلی متفاوت بود.شروع به جستجو و شنیدن بقیهی قطعات این هنرمند کردم و گستردگی کارهای او باعث تعجبم شده بود. از سبک  New Ageتا سختترینمتالها را کار میکرد. آخرین آلبومی که میتوان از وی شنید، آلبومی به نام  Empathاست که فضاهای سیمفونیک در آلبوم بیداد میکند.تکنیکهای خوانندگی او بسیار جذاب بود، صدای  Growlجذاب و همچنین  Cleanبسیار دوست داشتنی. میتوان گفت که سبک کارهایپروژههای شخصی او متمایل به  Progressive Metalبود. تغییر فضاها، تغییر کسر میزانها، ریفهایی که بر روی ضدضربها نواخته میشدند،تمام این المانها یک کار تمیز را ساخته بود. جذاب و البته با توجه به خواننده، بسیار متفاوت.وقتی کمی از زندگیش بیشتر خواندم، فهمیدم که مدتها با بیماری دو قطبی بودن درگیر بوده است و به اعتقاد من، همین مسئله باعث شدهاست که تا این حد تفاوت در سبکهای موسیقی وی را بشنویم. میتوانم بگویم یکی از هنرمندترین هنرمندانی است که در یک سال اخیر با ویآشنا شدم و همیشه از شنیدن صدایش لذت میبرم.موسیقی پروگرسیو متالی که کار میکند، نه صدای  Dream Theaterمیدهد، نه  ،Symphony Xنه شبیه  Pink Floydاست و نه شبیه Flying Colorsو  .Neal Morseصدای موسیقی این موزیسین خاص خودش است. در موسیقی او نباید به دنبال نوازندگی سرعتی و تکنیکیگیتاریستهایی مثل جان پتروچی و گاتری گاون بود، ولی میتوان انتظار یک ریف جذاب را با یک  Toneخوب از گیتار داشت. او یک معجونخوب است از یک دورهی موسیقی که میداند که در کجا از چه چیزی استفاده کند تا یک اثر خوب تولید کند.از همان قطعه  Deadheadاز گروه  The Devin Townsend Projectگرفته، که یک ترک هوی متال ملودیک است با لاین وکال جذابو فضاسازیهای کیبورد در پشت زمینه به همراه تغییر آکوردهای دلنشین؛ تا قطعه  Kawaiiاز گروه  Devin Townsend Projectکهفضاسازیهای قطعه یادآورد یک فضای  New Ageهست که با یک گیتار آکوستیک همراه شده است؛ قطعه  Happy Birthdayکه کمی تمپاپ دارد و ملودی وکال، تمام حواس آدم را با خودش همراه میکند؛ قطعات سنگینتری مثل  Universal Flameو  Offer Your Lightکهتنظیم آهنگ ساده و هوشمندانه، ملودیک و پرانرژی است؛ اجرای قطعه  Kingdomدر  EMG TVکه یک اجرای دیدنی است؛ قطعات Stormbendingو  From The Heartکه توانایی بالای وکال خودنمایی میکند؛ و البته آلبوم آخر او،  Empathو قطعات Spirits WillCollideو  Evermoreکه تنوع بالای این موزیسین را در تنظیمهای جدید به همراه گروه کُر و ارکستر نشان میدهد.بدون شک دوین تاونسند کارهای متوسط هم دارد ولی به نظرم لقب دانشمند، لقب مناسبی برای او است. کافی است چرخی در موسیقیها وآلبومهایی که او در آنها نقشی داشته است بزنید؛ منظورم را متوجه خواهید شد.

آلبوم تصاویر
آلبوم ها یا تک آهنگ های Devin Townsend
سایر گروه ها
دیدگاه شما