آخرین آلبوم ها و تک آهنگ ها

زندان

گروه سیزدهمین مرداب

قفس يکسانه برای من و برادرام اسمش زندانه برا بستن پر و بالام انتقامی سخت برا انجام همه کارام حق من نبود خوابيدن بين تبهکاران تقديرم اين بود زندگی زير خطوط فقر آرمانم اين شد کمک کردن به تمام خلق آزاديم شده گوش به زنگ طلبکارام يه ترس پنهان خونه کرده تو گوشه قلب

طناب دار .. روی چارچوب سرد آرام ميرقصد.. همچون پژواک مرگ

کابوس آشفته مرا بيدارم کنيد از عضاب وجدان مرا رهايم کنيد سيمهای خاردار گره خورده دور تخت فرياد پاسدار ، پاره کرده گوش کر

زنده بکن قبر من و به دار بکش جسم من و آرام بخواب جای من و آزادش کن روح من و

زندانی کن مغز من و پاره بکن قلب من و چوپانی کن راه من و چوپانی کن راه من و

موزیک ها :

آلبوم ها یا موزیک های دیگر
جنگ

جنگ (WAR)

گروه سیزدهمین مرداب

گردوخاک گوگرد تند صدای انفجاروبمب لغزیدن اشک توی چشم زانو زدن جلوی عشق جاری شدن خون از جبین پریدن فوری روی مین تکه های پسر سو به سو فریاد …

صفحه آلبوم
دوگانگی

دوگانگی

گروه سیزدهمین مرداب

گروه سیزدهمین مرداب در سال 1378 توسط علیرضا نیری فرد تشکیل شد.از محورهای اصلی ترانه های این گروه می توان به ناهنجاری های دنیا و همینطور مع…

صفحه آلبوم
دیدگاه شما