برای آشنایی با هنرمندان

به صفحه هنرمندان مراجعه فرمایید.

آلبوم ها

راک
گروه

گروه موسیقی پیکلاویه

بیشتر

گروه

گروه موسیقی بارامانت

بیشتر

پانک راک
گروه

گروه موسیقی آوانا

بیشتر

راک فورت
پراگرسیو متال
گروه

گروه موسیقی کهت میان

بیشتر

پانک متال
گروه

گروه موسیقی آوانا

بیشتر

پراگرسیو راک
گروه

گروه موسیقی ورطه

بیشتر

متالکور
پیشنهاد ما
دیدگاه شما